ΑΔΕΔΥ: ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Posted: Απρίλιος 25, 2019 in ΑΔΕΔΥ

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Τηλ: 210-7228055
e-mail: info@mplawoffice.gr
web: http://www.mplawoffice.gr

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1. Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:
α] Υπουργό Οικονομικών,
β] Υπουργό Εσωτερικών,
γ] Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ] Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
ε] Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
στ] Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ζ] Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η] Υπουργό Εξωτερικών,
θ] Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ι] Υπουργό Υγείας,
ια] Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ιβ] Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ιγ] Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιδ] Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
ιε] Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ιστ] Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ιζ] Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ιη] Υπουργό Τουρισμού,
2. Την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
3. Την Ένωση Περιφερειών  Ελλάδος όπως νομίμως εκπροσωπείται.
4. Τον Συνήγορο του Πολίτη, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
6. Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
7. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
8. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
9. Την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
10. Την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
11. Τον Συνήγορο του Καταναλωτή, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
12. Την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
13. Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
14. Την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
15. Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
16. Την Τράπεζα της Ελλάδας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
17. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
18. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
19. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
20. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
21. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
22. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
23. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
24. Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
25. Την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων όπως νομίμως εκπροσωπείται.
26. Την Εταιρία με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ- ΜΟΔ ΑΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται.
27. Τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
28. Τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
29. Τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
30. Τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
31. Τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
32. Τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
33. Τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α β΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
34. Τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 19/03/2019 αντιδρώντας:
α) αφ’ενός στις ρυθμίσεις των άρθρων 14 επ. του ν.4369/2016 σχετικά με την διαδικασία της αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση και για την αξιολογική περίοδο 2018, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν τροποποιημένες από το άρθρο 36 ν.4489/2017, από το άρθρο 9 ν.4533/2018 και το άρθρο 43 ν.4590/2019,
β) αφ’ετέρου στην θεσπισθείσα από το άρθρο 36 παρ.2 ν.4489/2017 κύρωση η οποία εισήχθη στο άρθρο 24Α παρ.4 ν.4369/2016,
σύστημα ρυθμίσεων που συνδέεται και θίγει ευθέως την μισθολογική, βαθμολογική και υπερεσιακή εξέλιξη των μελών μας, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολογήσεως, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 14 επ. ν.4369/2016 ως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 43 ν.4590/2019, κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Ανεξάρτητες Αρχές, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν.4369/2016 διαδικασία, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν τροποποιημένες από τα άρθρα 36 ν.4489/2017, 9 ν.4533/2018 και 43 ν.4590/2019.
Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολογήσεως για την αξιολογική περίοδο 2018, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 22.04.2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s